Gegevensbescherming

Gegevensbescherming in een oogopslag

Algemene opmerkingen
De volgende opmerkingen geven een vereenvoudigd overzicht van wat er met uw persoonlijke gegevens gebeurt als u onze website bezoekt. Persoonlijke gegevens zijn alle gegevens waarmee u persoonlijk geïdentificeerd kunt worden.
Voor informatie over gegevensbescherming verwijzen wij u naar de volgende onderdelen van dit privacybeleid.

Gedetailleerde informatie over de nieuwe verordening inzake gegevensbescherming 2018 is hier te vinden.

Verzameling van gegevens op onze website

Wie is verantwoordelijk voor het verzamelen van gegevens op onze website?
De gegevensverwerking op deze website wordt uitgevoerd door de exploitant van deze website. U vindt zijn contactgegevens in het impressum van deze website.

Hoe verzamelen we uw gegevens?
De gegevens worden verzameld wanneer u ze zelf aan ons verstrekt. Dit kunnen gegevens zijn die u bijvoorbeeld via het contactformulier indient. Onze IT-systemen verzamelen automatisch verdere gegevens wanneer u de website betreedt. Dit zijn voornamelijk technische gegevens (bijv. internetbrowser, besturingssysteem of datum en tijd van de oproep van de pagina).

Waarvoor worden uw gegevens gebruikt?
Een deel van de gegevens wordt verzameld om de foutloze werking van deze website voor u te garanderen. Verdere gegevens kunnen worden gebruikt om uw gebruikersgedrag te analyseren.

Welke rechten heeft u met betrekking tot uw gegevens?
Volgens de nieuwe verordening inzake gegevensbescherming zijn wij verplicht u te informeren over alle gegevens die wij verzamelen.
U heeft te allen tijde het recht om informatie te ontvangen over de herkomst, de ontvanger en het doel van uw opgeslagen persoonsgegevens.
U heeft ook het recht om de correctie, blokkering of verwijdering van deze gegevens te eisen. Als u vragen heeft over gegevensbescherming, kunt u te allen tijde contact met ons opnemen op het in het impressum vermelde adres.
Bovendien heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de verantwoordelijke toezichthoudende autoriteit.

Analyse en hulpmiddelen van derden
Wanneer u deze website bezoekt, kan uw surfgedrag statistisch worden geëvalueerd. Dit gebeurt voornamelijk met cookies en zogenaamde analyseprogramma’s. De analyse van uw surfgedrag is meestal anoniem; het surfgedrag is niet tot u te herleiden. U kunt tegen deze analyse bezwaar maken of voorkomen door bepaalde hulpmiddelen niet te gebruiken. Gedetailleerde informatie hierover en over de mogelijkheden om bezwaar aan te tekenen vindt u in de volgende paragrafen van deze gegevensbeschermingsverklaring.

Algemene opmerkingen en verplichte informatie

Gegevensbescherming
Wij nemen de bescherming van uw persoonlijke gegevens zeer serieus en behandelen uw persoonlijke gegevens vertrouwelijk en in overeenstemming met de wettelijke voorschriften inzake gegevensbescherming en deze gegevensbeschermingsverklaring.
Wanneer u deze website gebruikt, worden verschillende persoonlijke gegevens verzameld. Persoonlijke gegevens zijn alle gegevens waarmee u persoonlijk geïdentificeerd kunt worden. In dit Privacybeleid wordt uitgelegd welke gegevens we verzamelen en waarvoor we ze gebruiken. Het legt ook uit hoe we dit doen en met welk doel. We willen erop wijzen dat de gegevensoverdracht via het internet (bv. communicatie via e-mail) veiligheidsleemten kan vertonen. Een volledige bescherming van gegevens tegen toegang door derden is technisch niet mogelijk.

Verantwoordelijkheid
Zie impressum

Intrekking van uw toestemming voor gegevensverwerking

Veel gegevensverwerkingen zijn alleen mogelijk met uw uitdrukkelijke toestemming. U kunt een reeds gegeven toestemming te allen tijde intrekken. Voor dit doel volstaat een informele kennisgeving per e-mail aan ons. Houd er rekening mee dat er van tijd tot tijd geen e-mails binnenkomen. Indien u geen antwoord van ons ontvangt, gelieve het verzoek te herhalen. De rechtsgeldigheid van de gegevensverwerking die tot aan de herroeping heeft plaatsgevonden, blijft door de herroeping onaangetast. In de meeste gevallen houdt de gegevensverwerking verband met de mogelijkheid om de overeenkomst na te komen, zodat bij herroeping de betreffende diensten niet meer kunnen worden gebruikt en de betreffende diensten niet meer kunnen worden geleverd.

Recht van beroep bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit
In geval van schending van de wetgeving inzake gegevensbescherming heeft de betrokkene het recht om in beroep te gaan bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit. De bevoegde toezichthoudende autoriteit op het gebied van gegevensbescherming is de commissaris voor gegevensbescherming van de federale staat waar de eigenaar van de website zijn woonplaats heeft (zie impressum).

Recht op gegevensoverdracht
U heeft het recht om gegevens, die wij op basis van uw toestemming of ter uitvoering van een overeenkomst automatisch verwerken, in een gemeenschappelijk, machinaal leesbaar formaat aan u of aan een derde partij te laten overhandigen. Indien u vraagt om de gegevens rechtstreeks door te geven aan een andere verantwoordelijke, zal dit alleen gebeuren voor zover dit technisch mogelijk is.

Informatie, blokkering, verwijdering
In het kader van de geldende wettelijke bepalingen heeft u te allen tijde recht op informatie over de actuele status van uw bestelling.

De betrokkene wordt geïnformeerd over de herkomst en de ontvanger van de gegevens, het doel van de gegevensverwerking en, indien van toepassing, het recht op correctie, blokkering of verwijdering van de gegevens. Voor dit doel, evenals voor verdere vragen over het onderwerp van persoonlijke gegevens, kunt u te allen tijde contact met ons opnemen als betrokken persoon op het adres dat in het impressum is vermeld.

Bezwaar tegen reclame emails
Wij maken hierbij bezwaar tegen het gebruik van de in het kader van de afdrukverplichting gepubliceerde contactgegevens voor het toezenden van niet uitdrukkelijk aangevraagde reclame en informatiemateriaal. Wij behouden ons uitdrukkelijk het recht voor om juridische stappen te ondernemen in geval van ongevraagde verzending van reclame-informatie, bijvoorbeeld door middel van spam-mails.

Gegevensbeschermingsfunctionaris

De wettelijk voorgeschreven functionaris voor gegevensbescherming is de eigenaar van de website.

Fred MISIK

Schlossweg 296
A-8291 Burgau

E-mail: campingschlossburgau@aon.at

Verzameling van gegevens op onze website

Cookies
Deze website maakt gedeeltelijk gebruik van zogenaamde cookies. Cookies beschadigen uw computer niet en bevatten geen virussen. Cookies dienen om ons aanbod gebruiksvriendelijker, effectiever, comfortabeler en veiliger te maken. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en door uw browser worden opgeslagen. De meeste van de door ons gebruikte cookies zijn zogenaamde “sessiecookies”. Ze worden automatisch verwijderd aan het einde van uw bezoek. Andere cookies blijven op uw apparaat opgeslagen totdat u ze verwijdert. Deze cookies stellen ons in staat om uw browser te herkennen bij een volgend bezoek. U kunt uw browser zo instellen dat u wordt geïnformeerd over het instellen van cookies en dat cookies alleen in individuele gevallen worden toegestaan, dat het accepteren van cookies in bepaalde gevallen of in het algemeen wordt uitgesloten en dat de automatische verwijdering van cookies bij het sluiten van de browser wordt geactiveerd. Als u de cookies uitschakelt, kan de functionaliteit van deze website beperkt zijn. Cookies die nodig zijn om het elektronische communicatieproces uit te voeren of om bepaalde door u gevraagde functies te vervullen (bijv. winkelwagenfunctie) worden opgeslagen op basis van Art. 6 lid 1 lit. f DSGVO. Wij hebben een legitiem belang bij de opslag van cookies voor een technisch foutloze en optimale dienstverlening. Voor zover andere cookies (bijv. cookies voor de analyse van uw surfgedrag) worden opgeslagen, worden deze in deze gegevensbeschermingsverklaring apart behandeld.

Server logbestanden
De aanbieder van deze websites verzamelt en bewaart automatisch informatie in zogenaamde serverlogbestanden, die uw browser automatisch aan ons doorgeeft.
Deze zijn:

 • Browsertype en browserversie
 • Gebruikt besturingssysteem
 • Verwijzende URL
 • Tijdstip van de serveraanvraag
 • IP-adres (V4, V6)

Wij maken gebruik van de IP-anonimiseringsfunctie op deze website. Uw IP-adres wordt in verkorte vorm opgeslagen. Deze gegevens worden niet samengevoegd met andere gegevensbronnen. De basis voor de gegevensverwerking is artikel 6Abs. 1 lit. b DSGVO, dat de verwerking van gegevens voor de uitvoering van een overeenkomst of precontractuele maatregelen mogelijk maakt.

Contactformulier
Als u ons een aanvraag stuurt via het contactformulier, worden uw gegevens uit het aanvraagformulier, inclusief de contactgegevens die u daar opgeeft, door ons opgeslagen ten behoeve van de verwerking van de aanvraag en in het geval van vervolgvragen. Wij geven deze gegevens niet door zonder uw toestemming. De verwerking van de in het contactformulier ingevulde gegevens is dus uitsluitend gebaseerd op uw toestemming (Art. 6 lid 1 lit. a DSGVO). U kunt deze toestemming te allen tijde intrekken. Hiervoor is een informele communicatie per e-mail aan ons voldoende. Houd er rekening mee dat er van tijd tot tijd geen e-mails binnenkomen. Als u geen antwoord van ons ontvangt, herhaal dan uw verzoek. De rechtsgeldigheid van de gegevensverwerkingsprocedures die tot aan de herroeping worden uitgevoerd, blijft door de herroeping onaangetast. De door u in het contactformulier ingevulde gegevens blijven bij ons totdat u ons verzoekt deze te verwijderen, uw toestemming voor opslag te herroepen of het doel waarvoor de gegevens zijn opgeslagen, komt te vervallen (bijv. nadat uw aanvraag is verwerkt). Dwingende wettelijke bepalingen – met name bewaartermijnen – blijven onverlet.

Verwerking van gegevens (klant- en contractgegevens)
Wij verzamelen, verwerken en gebruiken persoonlijke gegevens alleen voor zover deze noodzakelijk zijn voor de totstandkoming, de inhoud of de wijziging van de rechtsverhouding (inventarisatiegegevens). Dit gebeurt op basis van artikel 6, lid 1, onder b), van de DSGVO, dat de verwerking van gegevens voor de uitvoering van een overeenkomst of precontractuele maatregelen mogelijk maakt. Wij verzamelen, verwerken en gebruiken persoonlijke gegevens over het gebruik van onze website (gebruiksgegevens) alleen voor zover dat nodig is om de gebruiker in staat te stellen de dienst te gebruiken.
. De verzamelde klantgegevens worden na voltooiing van de bestelling of beëindiging van de zakelijke relatie gewist. Wettelijke bewaartermijnen blijven onaangetast.

Gegevenstransmissie bij het sluiten van een contract voor diensten en digitale inhoud
Wij geven persoonlijke gegevens alleen door aan derden als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van het contract, bijvoorbeeld aan de kredietinstelling die met de betalingsverwerking belast is. Een verdere overdracht van de gegevens vindt niet plaats of alleen als u uitdrukkelijk hebt ingestemd met de overdracht. Uw gegevens worden zonder uw uitdrukkelijke toestemming niet aan derden doorgegeven, bijvoorbeeld voor reclamedoeleinden. De basis voor de gegevensverwerking is artikel 6, lid 1, onder b), van de DSGVO, dat de verwerking van gegevens voor de uitvoering van een overeenkomst of precontractuele maatregelen mogelijk maakt.

Analyse-instrumenten en reclame

Cookies
Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een website op het apparaat van een bezoeker worden opgeslagen. Er zijn drie categorieën cookies:

 • Cookies die absoluut noodzakelijk zijn om de basisfuncties van de website te waarborgen
 • functionele cookies om de prestaties van de website te waarborgen
 • gerichte cookies om de gebruikerservaring te verbeteren.

Inloggen voor leden
Op dit moment bieden wij geen ledenregistratie aan op onze website. Er worden dus geen cookies gebruikt in verband met de login van het lid (inclusief een single-sign-on voor meerdere applicaties).

Statistische evaluatie (tracking)

Google Analytics
Wij maken geen gebruik van een Google Analytics tool op onze website.

Remarketing of “soortgelijke doelgroepen” functie van Google Inc.
We maken geen gebruik van een Google Inc. tool op onze website.

Traceren voor personalisatie
Een cookie wordt gebruikt om gepersonaliseerde paginasuggesties weer te geven. Er worden geen IP-nummers opgeslagen. In het kader van het websitebezoek worden de volgende gegevens verzameld door een pixel, die op elke website is geïntegreerd:

 • Interne ID van de opgeroepen pagina
 • Eigenschappen van de opgeroepen pagina
 • Categorieën van de opgeroepen pagina

Deze gegevens worden niet doorgegeven.

Functiebeperkingen zonder cookies
Als u ons in het algemeen niet toestaat cookies te gebruiken, zullen bepaalde functies en pagina’s niet functioneren zoals verwacht. U kunt de cookies die al op uw computer staan op elk gewenst moment verwijderen. De procedure hiervoor verschilt per browser, zie de instructies van uw browser (onder “Help” in het browsermenu).

weblettertypen
Deze site maakt gebruik van zogenaamde webfonts, die door externe aanbieders worden geleverd, voor een uniforme weergave van de fonts. Wanneer u een pagina oproept, laadt uw browser de vereiste webfonts in zijn browser cache om teksten en lettertypes correct weer te geven. Voor dit doel moet de browser die u gebruikt verbinding maken met de externe servers. Hierdoor wordt de externe provider op de hoogte gesteld dat onze website via uw IP-adres wordt benaderd. Weblettertypes worden gebruikt in het belang van een uniforme en aantrekkelijke presentatie van onze online aanbiedingen. Dit is een legitiem belang in de zin van artikel 6, lid 1, onder f), van de DSGVO. Als uw browser geen webfonts ondersteunt, wordt er een standaardlettertype gebruikt door uw computer. Meer informatie over Google Web Fonts vindt u hier:
https://developers.google.com/fonts/faq
en in het privacybeleid van Google:
https://www.google.com/policies/privacy/.